ייעוץ וליווי דיירים בנושא תמ"א 38
שיחת ייעוץ חינם :
054-492-4405

אלו בניינים נכללים בתמ"א 38?

איך נדע אם התמ"א חלה על הבניין שבו אנו גרים והוא אכן ניתן לחיזוק במסגרת ם התמריצים בצידה?

למעשה קיימים מספר תנאים מהותיים ע"מ שהבניין אכן יכלל במסגרת התמ"א –

–        מבנים אשר הוצא לגביהם היתר בניה לפני תאריך 01/01/1980. הכוונה ליום הוצאת ההיתר (ולא הבניה בפועל) לבניין המקורי. יחד עם זאת נקבע כי חיזוק המבנה יותר תוך ניצול תוספות הבניה רק אם בדק מהנדס את עמידות הבניין וקבע כי יש לחזקו בכפוף לתקן 413 – תקן חיזוק הבניין כנגד רעידות אדמה.

–        בבניינים שהוצא לגביהם היתר בניה לפני ה 01/01/1980 אולם לאחר מועד זה הוצא היתר בניה לתוספת בניה לאותו בניין – ונקבע בכתב ע"י מהנדס כי התוספות לא נבנו ע"י התקן הישראלי ת"י 413 לרעידת אדמה – וההיתר הוצא עד ליום 18/05/2005 – התמ"א והתמריצים בצידה יחולו על  המבנים.

–        מבנים שהוצא לגביהם היתר בניה לאחר  01/01/1980 ונקבע בכתב ע"י מהנדס כי לא נבנו בהתאם לתקן 413 – תחול התמ"א על המבנים אולם, לא יינתנו תוספת זכויות בניה בהתאם לתמ"א. הוועדה רשאית לאשר חריגה בקווי בניין ובגובה הבניין בלבד ככל שהדבר נחוץ לחיזוק הבניין.

–        במידה ופורסמו ברשומות הודעה על הכנת תכנית או הפקדתה עפ"י חוק התכנון והבנייה התנאים להליכים הללו קובעים כי אם מתן היתר הבניה לפי תמ"א 38 סותר את הוראות התכנית שבהכנה / בהפקדה – אין אפשרות לאשר את ההיתר בהתאם לתמ"א.

–        בתמ"א 38 לאחר תיקון 3 קיימת התייחסות (ס' 12 לתמ"א) באלו מבנים, באם מתקיימים בהם 3 תנאים מצטברים – לא ניתן יהיה לקבל את התמריצים ( ס' 11 לתמ"א) מתוקף התמ"א כפי שכבר ציינו לעיל . למעשה אם התקיים אחד מהתנאים הבאים, ניתן יהיה "ליהנות" מתמריצי התמ"א במלואן. תנאי ראשון – זכויות הבניה במגרש מאפשרות עפ"י תכניות בניין עיר קיימות לבניה בשטח של יותר מ 400 מ"ר (גם אם בנוי בפועל מבנה בשטח של  200 מ"ר בלבד!). תנאי שני -גובה הבניין מעל שתי קומות (קומה מפולשת – קומת עמודים, נחשבת במניין הקומות הדרוש. קומת גג חלקית וקומת מרתף אינם נכללים במניין הקומות הדרוש). תנאי שלישי – המבנה אינו עומד בתקן 413, התקן לעמידות מבנים ברעידות אדמה. אולם, גם אם התקיים התנאי השלישי, היה והמבנה הינו בהגדרתו "מבנה נמוך" שאינו עומד בתנאים 1 ו-2 כמפורט לעיל, אזי רשאית הוועדה המקומית (בהתאם לחו"ד מהנדס) לאפשר בניה בשני תצורות בלבד – סגירת הקומה המפולשת במלואה או תוספת סה"כ לבניין של 25 מ"ר בלבד!. בכל מקרה לא תתאפשר תוספת יחידות דיור במבנה.

*  כל הכתוב /המצוין  באתר זה, הינו על סמך דעתו הבלעדית של בעל האתר ו אינו מהווה בכל מקרה תחליף משפטי או/ו שירותים משפטיים ו/או חליף לייעוץ משפטי מקצועי ומוסמך *